Gilla oss  


WRAS förbundsstämma 2018

 

Dokument inför och från förbundsstämman 2018 kan du hitta här: Förbundsstämman.

 

FÖRBUNDSÅRSSTÄMMA 2018 

 

Styrelsen för Western Riders Association of Sweden

kallar härmed till Förbundsårsstämma

lördagen den 21 april 2018   kl.13:00

Plats: Quality Hotel Friends, Solna

 

Föredragningslista

 

1.     Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

2.     Fastställande av föredragningslista för mötet 

3.     Beslut om mötets behöriga utlysande 

4.     Val av ordförande för mötet 

5.     Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 

6.     Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två personer att fungera som rösträknare 

7.     Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

        a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

        b. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår

        c. Revisorernas berättelse för samma tid 

        d. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

8.     Beslut om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning 

9.     Behandling av styrelsens förslag och av motioner i den ordning 

10. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

11. Val av Förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år Ordförande samt kassör väljs på mandattider som ska överlappa varandra. 

12. Val av antal ledamöter som Förbundsstyrelsen föreslår, med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning.

13. Val av två revisorer och två suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en mandattid av ett år.

14. Val av disciplinnämnd, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år.

15. Val av valberedning, som ska bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, för en mandattid av två år.

 

Det går bra att skicka motioner via e-post till styrelse@wras.se, men de måste levereras påskrivna SENAST vid förbundsårsstämman.

 

 

Varmt välkomna

 

 WRAS Förbundsstyrelse

 

Publicerad 15 november under Förbundet.
« Tillbaka
Material för nedladdning

» Inbjudan arbetsmöte
» Föredragningslista
» Program