Gilla oss  

Efter extra årsstämman 2017

 .......fram till förbundsstämman den 21 april

 

Den 11 november 2017 röstade extra förbundsstämman, om förändrad organisation av WRAS samt nya förbunds och föreningsstadgar.

 

WRAS som organisation har ersatt distrikten med regionala koordinatorer.

De regionala koordinatorerna uppgift är bl.a. att vara sammanhållande för föreningsgemensamma frågor i regionen.

 

 

Vad händer nu?

Tidplan föreningarna:

·         11 november 2017 nya föreningsstadgar gäller

·         31 januari 2018, senaste datum att betala medlemsavgift till Förbundet

·         31 januari 2018, senaste datum att skicka uppgift om medlemsantal till Förbundet

·         17 februari 2018, senaste datum för motioner från medlemmar inskickade till föreningsstyrelsen

·         24 februari 2018 senaste datum för kallelse till årsmöte föreningar

·         3 mars 2018 senaste datum, inkomna motioner samt underlag för årsmötet skickade till medlemmarna i föreningarna

·         årsmötet hålls senast 5 veckor före Förbundsstämman

·         lämna förslag på regionala koordinatorer till förbundets valberedning senast 5 veckor före Förbundsstämman

·         17 Mars 2018 senaste datum för årsmöte föreningar

·         24 mars 2018 senaste datum för motioner skickade till förbundet

·         utse högst två ombud till WRAS Förbundsstämma på årsmötet

·         skicka uppgifter om styrelsens sammansättning till Förbundet omgående efter årsmötet

·         skicka motioner till Förbundsstyrelsen senast fyra (4) veckor före förbundsstämman 

 

Tidplan Distriktens avveckling:

·         17 mars 2018 senaste datum för Distriktets årsstämma med beslut om distriktets avveckling

·         införa punkt i dagordning: Efter beslut på Förbundets årstämma 2017-04-29 och extra årstämma 2017-11-11 avvecklas härmed Distrikt X. (där X står för respektive Distrikt)

·         införa punkt i dagordning: Likvida medel överförs till Förbundets bankgiro.

·         övriga punkter på stämman ska vara med förutom val av ledamöter, revisor, valberedning och ombud till Förbundsstämman samt behandling av Distriktstyrelsens förslag och motioner

·         distrikten ska vara upplösta innan de kan avregistreras hos skatteverket

·         avregistrering görs genom att skicka in blankett Avregistrering av organisationsnummer för ideell förening eller stiftelse (SKV 2021) till Skatteverket

 

Tidplan Förbundsstyrelsen:

·         1 januari 2018 meddelar förbundets valberedning vilka som har avböjt kanditur

·         21 februari 2018 skickar förbundet räkenskaperna och protokollen till förbundsrevisorerna

·         24 mars 2018 senaste datum för revisorerna att skicka tillbaka handlingarna till förbundet

·         31 mars 2018 senaste datumet för Förbundet att skicka underlag till föreningarna inför årsstämman

·         21 april 2018 WRAS Förbundsstämma

 

 

Tidplan Förbundets valberedning: 

·         valberedningen ska senast 1 december året innan Förbundsstämman tillfråga dem, vilkas mandattid går ut vid stämman, om de är villiga att kandidera för en ny period

·         senast den 1 januari ska Valberedningen meddela föreningarna, om vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur

·         24 mars 2018 senaste datum, skickar valberedningen ut till föreningarna vilka som är nominerade till förbundsstyrelsen samt till regionala koordinatorer